ANBI

Stichting de Meente heeft een ondersteunende Welzijnsfunctie met name in Genemuiden en heeft een ANBI erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning maakt het mogelijk dat een schenking aan de Meente aftrekbaar is van de belasting. Het is daarbij een wettelijke verplichting dat een aantal zaken worden gepubliceerd op de website van de Stichting zoals hieronder vermeld.

 • Naam:  Stichting de Meente, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG Genemuiden.
 • Fiscaal nummer: 0028.53.723
 • Functie: De Stichting heeft ten doel het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het welzijn van en de ondersteuning van ouderen, waaronder ook begrepen het bieden van huisvesting. Zij tracht dit doel te bereiken door de exploitatie van dienstencentra, verlening van diensten aan en het (mede doen) organiseren van activiteiten voor ouderen zonder het oogmerk daarmee winst te behalen.
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan: Het bieden van welzijnsactiviteiten voor ouderen in de breedste zin. Samenwerkingsovereenkomst 2017.
 • Samenstelling bestuur: K. Bakker, voorzitter; H. Klasen, secretaris; M. van Lente, penningmeester; B. van der Steeg, lid, Harry Brouwer, lid.
 • Het beloningsbeleid:  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie. De medewerkers van de Meente zijn gedetacheerd vanuit Woon- Zorg Concern IJsselheem te Kampen en ontvangen salaris volgens de CAO V&V.
 • Actueel verslag: In 2017 is door de activiteitencommissie van Stichting De Meente weer een goed bezocht activiteitenprogramma neergezet. Zoals jaarlijks waren er weer bijeenkomsten met presentaties, bus- en bootreisjes, voorjaars- en wintermarkten en andere inmiddels bekende activiteiten. Ook voor sport en spel en culturele activiteiten bestaat veel aandacht. Traditioneel is weer een bijdrage geleverd aan de voorjaars- en wintermarkt; deze evenementen werden druk bezocht en brengen veel gezelligheid in de Meente.
 • Verder zijn de volgende ontwikkelingen vermeldenswaardig:
 • De jaarlijkse bijeenkomst met de kerkenraden van Genemuiden is gehouden met dit keer als thema “Eenzaamheid”. Drs. T.M. Scheeres-Feitsma is stafmedewerker van Reliëf, de Christelijke vereniging van zorgaanbieders in Woerden. Zij heeft een interessante lezing gegeven over eenzaamheid. De reacties waren zeer enthousiast en positief.
 • Genemuiden Zorgt. Het doel van dit project is om in Genemuiden een vangnet voor informele zorg op te zetten voor alle belanghebbenden, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk aangesloten. In eerste instantie zal de focus liggen op de informele zorg voor ouderen in Genemuiden, maar deze zal zich niet beperken tot deze doelgroep als de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Dit zal kerk overstijgend opgepakt worden, ook in samenwerking met de NPV.
 • Door het vertrek van de PKN is er behoefte ontstaan aan een herbestemming van de kerkzaal. Er was een wens tot kerkelijke invulling door weeksluitingen, welke afwisselend door de kerken verzorgd worden. Dit is inmiddels gerealiseerd en iedere vrijdagavond is er een goed bezochte weeksluiting.
 • In 2016 is een omvangrijke sponsoractie van stichting Vrienden van de Meente voorbereid om een andere rolstoelbus aan te schaffen. De oude rolstoelbus was dringend aan vervanging toe en is ook te klein voor de Meente. Begin 2017 kon deze bus aangeschaft worden en inmiddels wordt de rolstoelbus veelvuldig gebruikt, mede dankzij sponsoring en de inzet van vrijwilligers.
 • In 2017 is in diverse bijeenkomsten in diverse geledingen stilgestaan bij de toekomst van stichting de Meente. Hiervoor is een visiedocument opgesteld met een aantal scenario’s. Het meest voor de hand liggende scenario is het scenario “eigentijds organiseren” waarbij een nog nadrukkelijkere rol van de stichting in de Genemuider samenleving aan de orde is. In 2018 wordt dit nader ingevuld.
 • Een belangrijke rol in de Meente is weggelegd voor de vrijwilligers; dankzij het grote aantal vrijwilligers kunnen veel activiteiten georganiseerd worden en kan het dagelijkse leven vergemakkelijkt worden. Als dank voor hun inspanningen wordt om de twee jaar een vrijwilligersfeest georganiseerd.
 • Voor de toekomst staat een grote verbouwing op het programma in de Meente. De woningen op de Zuidwal en d’Akkerties zijn afgebroken. Hiervoor komt nieuwbouw weer terug. In samenwerking met Wetland Wonen en IJsselheem worden de plannen hiervoor nader uitgewerkt. Voorop staat dat de woon- en leefomgeving van de doelgroep verbeterd wordt. Ook zal ook aandacht zijn voor het gebruik van de algemene ruimtes. De wensen van IJsselheem en Stichting Welzijn De Meente met betrekking tot de verpleeghuiszorg worden ook meegenomen in de herbouwplannen.
 • IJsselheem locatie De Meente, Stichting Welzijn de Meente en Hoge school VIAA, zullen een onderzoek uitzetten, met als doel om de eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen en hier op te anticiperen c.q. een  verandering in aan te brengen. Uitwerking van doel en project is gestart, praktijkstart september 2018.
 • Dagbesteding+: Momenteel werken de zorgteams Somatiek, VPT, het team Welzijn en de keuken van de Meente, samen in het project Dagbesteding+. Voor de doelgroep somatiek en VPT wordt een huiskamer ingericht, waar plaats is voor rust en huiselijke gezelligheid. Hier wordt een prikkelarme omgeving gecreëerd,  rondom het neerzetten van het bereiden van eigen maaltijden. Het koken wordt als de hoofdactiviteit gezien, waarin beleving, de reuk, gezelligheid en samen tafelen, de hoofdactiviteit is. Zorg en Welzijn professionals zijn gezamenlijk binnen deze huiskamer aanwezig, ze vullen elkaar aan, in de vraag en wensen van de cliënt.
 • Workshops: Eveneens worden vanuit het team welzijn en de Stichting De Meente, maandelijks workshops georganiseerd voor 55+ in Genemuiden. De professionals willen met verschillende activiteiten, de inwoners van Genemuiden vertrouwd maken met De Meente en een mogelijkheid bieden om de communicatie tussen onze bezoekers en bewoners, dé inwoners van Genemuiden, een nieuwe impuls te geven. Doel is om de drempel om elkaar op te zoeken te verlagen en een mooi netwerk van contacten te laten ontstaan.  Dus ook voor mensen die geen zorgindicatie hebben wordt een activiteitenprogramma aangeboden.
 • Samenwerking Ouderenfonds: m.b.t. organiseren en aanschaffen van een Braintrainer, een digitaal vragenspel voor de hersengym, die in samenwerking met het ouderenfonds, De Stichting de Meente en het team Welzijn, IJsselheem, tot stand is gekomen. Genoemde betrokkenen hebben samen met het organiseren van activiteiten, geld ingezameld, waarvan de opbrengst door het Ouderenfonds is verdubbeld. De Baintrainer is in het activiteitenprogramma opgenomen, met name is hier sprake van een individuele activiteit.
 • Zangkoor: Deze is opgericht voor ouderen met fysieke en/of mentale klachten die graag zingen in een koor, maar die door hun klachten niet meer in staat zijn zich bij de bestaande koren aan te sluiten. Doel: Het onderhouden van bestaande sociale contacten, maken van nieuwe sociale contacten, relatie tussen oudere en mantelzorgers versterken door samen te zingen, participatie tussen leden en jonge mensen te versterken d.m.v. uitvoeringen: samen zingen met bijvoorbeeld scholen, koren e.d. In dit koor zijn familie of mantelzorgers van harte uitgenodigd om mee te zingen. De repetities zijn 1x in de week en worden gemiddeld bezocht door ca. 15 mensen.