ANBI

Stichting de Meente heeft een ondersteunende Welzijnsfunctie met name in Genemuiden en heeft een ANBI erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning maakt het mogelijk dat een schenking aan de Meente aftrekbaar is van de belasting. Het is daarbij een wettelijke verplichting dat een aantal zaken worden gepubliceerd op de website van de Stichting zoals hieronder vermeld.

 • Naam:  Stichting de Meente, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG Genemuiden.
 • Fiscaal nummer: 0028.53.723
 • Bankrekeningnummer: NL70RABO 0166 8429 66
 • Functie: De Stichting heeft ten doel het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het welzijn van en de ondersteuning van ouderen, waaronder ook begrepen het bieden van huisvesting. Zij tracht dit doel te bereiken door de exploitatie van dienstencentra, verlening van diensten aan en het (mede doen) organiseren van activiteiten voor ouderen zonder het oogmerk daarmee winst te behalen.
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan: Het bieden van welzijnsactiviteiten voor ouderen in de breedste zin. Samenwerkingsovereenkomst 2019.
 • Samenstelling bestuur: K. Bakker, voorzitter; H. Klasen, secretaris; M. van Lente, penningmeester; B. van der Steeg, lid, Harry Brouwer, lid.
 • Het beloningsbeleid:  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie. De medewerkers van de Meente zijn gedetacheerd vanuit Woon- Zorg Concern IJsselheem te Kampen en ontvangen salaris volgens de CAO V&V.
 • Actueel verslag: In 2019 is door de activiteitencommissie van Stichting de Meente weer een goed bezocht activiteitenprogramma neergezet. Zoals jaarlijks waren er weer bijeenkomsten met presentaties, bus- en bootreisjes, voorjaars- en wintermarkten en andere inmiddels bekende activiteiten. Ook voor sport en spel en culturele activiteiten bestaat veel aandacht. Traditioneel is weer een bijdrage geleverd aan de voorjaars- en wintermarkt; deze evenementen werden druk bezocht en brengen veel gezelligheid in de Meente.
 • Verder zijn de volgende ontwikkelingen vermeldenswaardig:
 • De jaarlijkse bijeenkomst met de kerkraden van Genemuiden is gehouden met dit keer als thema “huidige ontwikkelingen in de (ouderen) zorg en de pastorale rol” door dhr. van de Berg.
 • In 2019 is er veel werk verricht in de voorbereiding van het 50-jarig jubileum van de Meente in 2020. Hiervoor is een mooi week vullend programma opgesteld. Tevens wordt aandacht besteed aan 25 jaar “De Roeper”.
 • In 2018 is in diverse bijeenkomsten in diverse geledingen stilgestaan bij de toekomst van Stichting de Meente. Hiervoor is een visiedocument opgesteld met een aantal scenario’s. Het meest voor de hand liggende scenario is het scenario “eigentijds organiseren” waarbij een nog nadrukkelijkere rol van de Stichting in de Genemuider samenleving aan de orde is. In 2019 is dit nader ingevuld.
 • Voor de toekomst staan een grote verbouwing op het programma in de Meente. De woningen op de Zuidwal en d’Akkerties zijn inmiddels afgebroken. Hiervoor komt nieuwbouw weer terug. In samenwerking met Wetland Wonen en IJsselheem worden de plannen hiervoor nader uitgewerkt. Voorop staat dat de woon- en leefomgeving van de doelgroep verbeterd wordt. Ook zal aandacht zijn voor het gebruik van de algemene ruimtes. De wensen van IJsselheem en Stichting Welzijn de Meente met betrekking tot de verpleeghuiszorg worden ook meegenomen in de herbouwplannen. Op korte termijn staan herhuisvesting van CBO, Akkerwinde op de agenda.
 • IJsselheem locatie de Meente, Stichting Welzijn de Meente en Hoge school VIAA, zullen een onderzoek uitzetten, met als doel om de eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen en hier op te anticiperen c.q. een verandering in aan te brengen. Uitwerken van doel en project is gestart, praktijkstart september 2019.
 • Workshops: Eveneens worden vanuit het team Welzijn en de Stichting de Meente maandelijkse workshops georganiseerd voor 55+ in Genemuiden. De professionals willen met verschillende activiteiten de inwoners van Genemuiden vertrouwd maken met de Meente en een mogelijkheid bieden om de communicatie tussen onze bezoekers en bewoners en de inwoners van Genemuiden een nieuwe impuls te geven. Doel is om de drempel om elkaar op te zoeken te verlagen en een mooi netwerk van contacten te laten ontstaan. Dus ook voor mensen die geen zorgindicatie hebben wordt een activiteitenprogramma aangeboden.
 • De collecte van de weeksluitingen is besteed aan 10 geode doelen.
 • Veel communicatie is ingezet voor Genemuiden Zorgt, zo ook op de jaarlijkse Biestemarkt.
 • We hebben afscheid genomen van de heren H.J. Verhoek en S. Groothuis als lid van de bestuurscommissie. Door het aangepaste bestuursmodel bestaat er geen aparte bestuurscommissie meer.
 • Het terras van Vinkeland is met een bijdrage van “Vrienden van de Meente” opgeknapt met bloemen.
 • Begin 2019 hennen er werkbezoeken plaatsgevonden van de plaatselijke ChristenUnie en de SGP. Hierbij waren vanuit de landelijke politiek de heren Segers respectievelijk van der Staaij aanwezig.
 • Het biljart is weer teruggeplaatst op het plein.