Vrienden van de Meente

I           Stichting Vrienden van de Meente (RSIN 851066537)

            Dorus Rijkerstraat 2, 8281 DG Genemuiden

Doelstelling Vrienden van de Meente

In de akte van oprichting van St. Vrienden van de Meente d.d. 4 november 2011 is in artikel 2 het volgende omschreven over de doelstelling:

“De stichting heeft ten doel het verwerven, beheren en besteden van vermogen en inkomsten ten dienste van cliënten van instellingen die ressorteren onder de stichting de Meente gevestigd te Genemuiden, zulks voor zover de door de overheid en/of andere instanties verstrekte geldmiddelen daartoe ontoereikend zijn”.

Samengevat is de doelstelling:

“Het creëren van een gestructureerde en wederkerende geldstroom uit de Genemuider Gemeenschap ten behoeve van het welzijn van de ouderen in Genemuiden”.

Doelgroep

De doelgroep betreft alle inwoners en bedrijven in Genemuiden, kortom de Genemuider Gemeenschap.

ANBI

De stichting Vrienden van de Meente is ANBI erkend.

II Aanleiding

Het vertrekpunt voor stichting Vrienden van de Meente is gelegen in Stichting de Meente.

Woon-/diensten-/zorgcentrum de Meente is al ruim 50 jaar een begrip in Genemuiden en is kleinschalig begonnen met het bieden van wonen / welzijn voor ouderen. Daarnaast werd een klein deel verzorging geboden. De Meente was geen erkende instelling die ressorteerde onder de wet op de bejaardenoorden. Deze erkenning is eerst in 1988 gekomen en heeft geresulteerd in 10 traditionele zorgkamers, met de facilitaire ruimten die daarbij behoorden.

Zowel bestuur, medewerkers als vrijwilligers hebben door de jaren heen een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Meente. Steeds vanuit de eigen filosofie: hoe kunnen we onze ouderen zolang mogelijk op een verantwoorde wijze in Genemuiden huisvesten en verzorgen. Tussen deze twee onderdelen vormt welzijn een belangrijke schakel.

Door de jaren heen is de Meente dan ook gegroeid. Zowel in de omvang van gebouwen, als ook in professionalisering qua hulp en zorgverlening. Een belangrijke mijlpaal in deze ontwikkeling is de realisatie van de verpleeghuisaccomodatie geweest. Naast deze verpleeghuisaccommodatie heeft tevens een uitbreiding van de reguliere capaciteit plaatsgevonden en is een multifunctioneel zorgplein gerealiseerd. Met de ingebruikname van deze nieuwbouw begin 2005 is een nieuwe fase van de Meente begonnen welke in 2010 voortgezet is middels de ingebruikname van 36 fraaie en royale appartementen aan de Noordwal.

Stichting de Meente heeft ten doel het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het welzijn van en de ondersteuning van alle 55+ bewoners in Genemuiden, waaronder ook begrepen het bieden van huisvesting (Meente). Zij tracht dit doel te bereiken door de exploitatie van dienstencentra, verlening van diensten aan en het (mede doen) organiseren van activiteiten voor ouderen zonder het oogmerk daarmede winst te behalen.

Woon-/diensten-/zorgcentrum de Meente is een unieke optelling van Wonen (Wetland Wonen), Diensten (Stichting de Meente) en Zorg (IJsselheem) waardoor de optelsom van deze drie meer is dan de optelsom van de individuele organisaties.

Rondom 2010 werden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder zichtbaar: de rode draad in deze ontwikkelingen was het feit dat meer gevraagd werd en minder geld beschikbaar zou komen. Dit zou kunnen gebeuren door een groter beroep te doen op de omgeving waarbij het begrip “participatiemaatschappij” ontstaan is.

Het besef is toen ontstaan dat het belangrijk werd om een structurele (particuliere) geldstroom te ontwikkelen om het niveau van welzijn ook in de komende jaren te kunnen waarborgen. Besloten is om dit vorm te geven in een onafhankelijke stichting om hiermee meer slagkracht te kunnen ontwikkelen.

Uiteindelijk is hiervoor eind 2011 St. Vrienden van de Meente opgericht. Na een startperiode waarin een aantal mooie doelen bereikt zijn (beweegtuin, Roeper) zat de Stichting halverwege 2014 op een dood spoor, dit terwijl de noodzaak tot generatie van aanvullende middelen door rijksbeleid dringender is geworden. Eind 2014 is besloten om Stichting Vrienden van de Meente weer rechtstreeks onder het bestuur van St. de Meente te gaan organiseren. Het bestuur kent de volgende samenstelling: K. Bakker, voorzitter; H. Klasen, secretaris; M. van Lente, penningmeester; B. van der Steeg, lid, Harry Brouwer, lid. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie.

III Beleid

Het beleid van de stichting is dus het creëren van een gestructureerde en wederkerende geldstroom uit de Genemuider Gemeenschap ten behoeve van het welzijn van de ouderen in Genemuiden. Dit wordt gerealiseerd door het actief werven van donateurs tijdens jaarmarkten en andere bijeenkomsten. Daarnaast zijn er adverteerders die de uitgave van het kwartaalblad “De Roeper” bekostigen.

Hoewel de basis van ouderenzorg nog steeds goed geregeld is ontstaat er in snel tempo minder ruimte voor de zaken er om heen: activiteiten, lezingen, vervoersmogelijkheden maar vooral ook wat gezelschap en aankleding in het dagelijks leven. Belangrijk is dat dit soort zaken ook de komende jaren geboden kunnen worden.

Het bestuur beheerd het aanwezige vermogen in overeenstemming met de doelstelling. Bij de realisatie van de nieuwbouw in 2024/2025 zal een deel van het aanwezige vermogen ingezet worden voor faciliteiten ten behoeve van bewoners / belanghebbenden van de Meente, dit ter versterking van de buurthuisfunctie. Te denken valt dan aan het inrichten van facilitaire en recreatieve functies wanneer de nieuwbouw gerealiseerd is. De komende jaren zullen dan ook gebruikt worden om – naast de reguliere activiteiten – zoveel mogelijk te reserveren om dit mogelijk te maken en om op termijn vervanging van de rolstoelfiets of de rolstoelbus mogelijk te maken.

IV 2022

In voorgaande jaren konden er door de corona-epidemie weinig activiteiten verricht worden. Zo is de geplande bootreis verschoven naar 2022. Dit was een groot succes, bij mooie omstandigheden kon met een volle boot afgereisd worden! Door een stuk sponsoring kon de bijdrage laag gehouden worden.

In 2022 is in de tuin tevens een jeu de boules-baan aangelegd. Net als voorgaande jaren is er 4 maal een mooie Roeper verschenen.

Het overschot van € 2.250 is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Voorbeeld van afbeelding